Regulamin sklepu internetowego www.kkmtech.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Sprzedaż produktów w Sklepie internetowym pod adresem www.kkmtech.pl, prowadzona jest przez firmę: KKMtech Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, wpisaną do KRS pod numerem: 0000425288, numer NIP: 8522597863, Regon: 321229004, zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Niniejszy Regulamin dotyczy transakcji handlowych dokonywanych za pomocą Sklepu internetowego pod adresem www.kkmtech.pl, oraz wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia transakcji handlowych, w szczególności rejestracji kont klientów, przekazywania danych osobowych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę oraz Partnerów Sklepu internetowego biorących udział w procesie sprzedaży, w tym obsługujących płatności on-line oraz partnerów obsługujących dostawy i wysyłki kurierskie.

2. Definicje

2.1. Następującym wyrażeniom użytym w regulaminie, przypisane są znaczenia:

Hasło - zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Klienta podczas logowania do Konta.

Konto – funkcjonalność Sklepu internetowego zawierająca dane Klienta, dostępna po uprzedniej rejestracji.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas zakładania Konta i każdorazowego logowania się do Konta.

Partner Sklepu internetowego – podmiot inny niż Sprzedawca, który na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą, bierze udział w technicznym przygotowaniu funkcjonowania Sklepu internetowego, procesie transakcji i realizacji sprzedaży, w tym obsłudze płatności oraz obsłudze dostaw i wysyłek kurierskich.

Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.kkmtech.pl.

Towar – towar bądź usługa będąca przedmiotem oferty Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. Rejestracja i tworzenie Konta klienta

3.1. Rejestracja i tworzenie Konta klienta odbywa się poprzez serwis Pasaz24.pl, którey jest administrowany przez firmę InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2.

3.2. W toku rejestracji, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, oraz akceptacji treści regulaminów i zgód na przetwarzanie danych osobowych.

3.3. Klient zobowiązany jest do ochrony informacji dotyczących Loginu i Hasła Klienta utworzonych w procesie rejestracji. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do Loginu i Hasła przez osoby niepowołane z winy Klienta, odpowiada Klient.

4. Informacje handlowe

4.1. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o towarze na stronie Sklepu internetowego nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

5. Składanie i realizacja Zamówień

5.1. Opcja składania zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego, udostępniona jest dla zarejestrowanych Klientów posiadających Konto klienta, oraz dla klientów niezarejestrowanych.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta, wymaga podania wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, w tym rodzaju i ilości Towaru, rodzaju dostawy, rodzaju płatności, miejsca dostawy.

5.3. Po poprawnym złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu internetowego, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Jest to również potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

5.4. W przypadkach uniemożliwiających realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i dokona zwrotu kwoty należności uiszczonej przez Klienta.

5.5. W przypadku opisanym w pkt. 5.4 Regulaminu, Klient nie będzie domagał się od Sprzedawcy odszkodowań, zwrotów poniesionych kosztów czy rekompensaty z tytułu utraconych korzyści.

5.6. W przypadku towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy termin realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych.

5.7. Termin realizacji zamówień wysyłkowych uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zamówiony towar zostanie oddany do przewozu kurierowi.

5.8. Chęć otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć w trakcie składania zamówienia. Jeśli nie zaznaczono pola wyboru "Chcę otrzymać fakturę", nie będzie możliwości otrzymania faktury VAT w późniejszym terminie bez wpisanego na paragonie numeru NIP.

5.9. Ze względów technicznych nie ma możliwości wpisania numeru NIP na paragon.

6. Ceny

6.1. Podane w Sklepie internetowym ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN).

6.2. Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, mający na celu dokonanie zakupów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, może uzyskać rabat na zakupywane Towary. Warunki rabatowe ustalane są indywidualnie dla każdej z kategorii Towarów, lub dla pojedynczych Towarów i widoczne są w Sklepie internetowym po zalogowaniu do Konta Klienta.

7. Zapytanie ofertowe

7.1. Klient, może złożyć zapytanie ofertowe, nie będące zamówieniem. Składanie zapytań ofertowych dotyczy towarów aktualnie niedostępnych w Sklepie internetowym.

7.2. Złożenie zapytania ofertowego nie wymaga rejestracji w serwisie ani logowania.

8. Dostawy

8.1. Realizacja zamówień wysyłkowych, odbywa się za pośrednictwem Partnera Sklepu internetowego.

8.2. Opcje dostaw wraz z kosztami umieszczone są w Sklepie internetowym pod linkiem: www.kkmtech.pl/dostawa

8.3. Klient wybiera rodzaj dostawy i jej koszty w trakcie składania Zamówienia.

8.4. W zależności od wagi zamawianych Towarów, może być dostępna jedna lub więcej opcji dostaw.

8.5. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia i obciążają Klienta.

9. Forma płatności

9.1. Aktualnie dostępne formy płatności podane są w Sklepie internetowym pod linkiem: www.kkmtech.pl/formyplatnosci

9.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Zamówienie w sposób wybrany w trakcie składania Zamówienia.

9.3. Realizacja płatności odbywa się za pośrednictwem Partnera Sklepu internetowego, lub bezpośrednio do Sprzedawcy w zależności od wybranej przez Klienta opcji płatności.

10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

10.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

10.2. Klient (konsument) może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy.

10.3. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli w formie pisemnej korzystając z danych adresowych umieszczonych w Sklepie internetowym. Dopuszcza się składanie oświadczenia woli drogą elektroniczną.

10.4. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego w Sklepie internetowym.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

10.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

11. Rękojmia, gwarancja i reklamacje

11.1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

11.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

11.3. Na sprzedawany Towar udzielana jest gwarancja producenta (jeżeli producent przewidział udzielenie gwarancji) w zakresie, na zasadach i na okres ustalony przez producenta.

11.4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych.

11.5. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo żądania usunięcia wady, obniżenia ceny, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

11.6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.7. Zgłaszanie reklamacji przez klienta odbywa się pisemnie (w tym drogą elektroniczną) na adresy korespondencyjne Sprzedawcy zamieszczone w Sklepie internetowym.

11.8. Klient będący konsumentem i zgłaszający wadę Towaru w ramach rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru na koszt Sprzedawcy do siedziby Sprzedawcy.

11.9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11.10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

12. Dane osobowe i polityka prywatności

12.1. Administratorem danych osobowych jest KKMtech Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 0000425288 NIP 852-259-78-63 REGON 321229004. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust 1 pkt f RODO Ustawy z dnia 25.02.2016r. w sprawie ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

12.2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

12.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w Sklepie internetowym pod adresem: www.kkmtech.pl/politykaprywatnosci.

12.4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

12.5. Klient wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych danych (w tym danych osobowych) do Partnerów Sklepu internetowego, które niezbędne są do realizacji Zamówienia, a w szczególności do przeprowadzenia procesu rejestracji i składania zamówień, płatności on-line oraz do realizacji wysyłki.

13. Uwarunkowania prawne

13.1. Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów ustaw, rozporządzeń i dyrektyw regulujących kwestie o których mowa w Regulaminie. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

13.2. Niniejszy Regulamin oraz zawierane na jego podstawie Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

13.3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, do praw i obowiązków stron wynikających z umowy zawartej w sposób określony w pkt. 11.1., mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 - j.t. ze zm.).

13.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Wersja nr 2 Regulaminu z dnia 18-03-2020 roku.